Regulamin

§ 1. DEFINICJE
1. Mini DC - Firma Mini DC z siedzibą przy ul. Wiosenna 3/37, w mieście Łęczna z kodem pocztowym 21-010.
2. Klient - Osoba zlecająca Mini DC wykonanie usługi.
3. Okres Abonentowy - Okres w którym klient korzysta z usługi.
4. Panel Klienta - Strona internetowa na której klient może zarządzać usługą, dostępny pod adresem https://ishell.pl/clientarea.php

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Podstawą do korzystania z usług Mini DC jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Mini DC i Klientem. Złożenie przez Klienta zapotrzebowania na Usługi w formie elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Mini DC i Klienta wynikające z zawartej Umowy.
4. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient wyraża zgodę na to, iż Mini DC zrealizuje wszelkie dyspozycje dotyczące Usług i odpowie na pytania dotyczące usług wyłącznie w przypadku, gdy Klient do wydania dyspozycji lub przesłania pytania użyje adresu e-mail wskazanego w Panelu Klienta.
W celu należytej identyfikacji Klienta i zabezpieczenia jego Usług przed nieuprawnionym dostępem lub modyfikacjami, Klient w kontaktach z Mini DC jest zobowiązany używać wyłącznie adresu e-mail wskazanego w Panelu Klienta.
5. Mini DC zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Mini DC poinformuje Klienta drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) o każdej zmianie Regulaminu na 30 dni przed wejściem w życie danej zmiany. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować o tym Mini DC drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Usługi z której korzysta. Nieustosunkowanie się przez Klienta do zmiany w tym terminie jest równoznaczne z jej zaaprobowaniem, chyba że Klient jest Konsumentem, to wówczas stosuje się zdanie następujące. Wyraźny brak akceptacji zmiany przez Klienta jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na jaki Umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu Okresu abonamentowego wobec Klienta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY
1. Stosunek umowny pomiędzy Klientem a Mini DC może zostać nawiązany w drodze Zamówienia złożonego drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej http://www.minidc.pl.
2. Zawarcie Umowy może być poprzedzone weryfikacją wskazanych w Zamówieniu danych Klienta w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, iż są one nieprawdziwe. Mini DC może w szczególności zwrócić się do Klienta o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów świadczących o prawdziwości złożonych danych.
3. Uruchomienie Usługi będącej przedmiotem Umowy następuje zazwyczaj po opłaceniu zamówienia, nie później niż w ciągu 7 dni.

§ 4. CZAS TRWANIA UMOWY
1. Umowa zawierana jest na czas trwania Okresu abonamentowego danej Usługi.
2. Na 7 dni przed końcem Okresu abonamentowego danej Usługi Mini DC poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o upływie Okresu abonamentowego oraz o opłatach związanych z ewentualnym przedłużeniem przez Klienta współpracy z Mini DC o kolejny Okres abonamentowy.
3. Uiszczenie przez Klienta następnej płatności jest równoznaczne z zawarciem następnej Umowy o świadczenie Usługi w kolejnym Okresie abonamentowym.
4. Brak uregulowania następnej płatności za usługę w ciągu 7 dni od momentu wygaśnięcia okresu abonamentowego jest równoznaczne z wygaśnięciem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na który została zawarta i usunięciem wszystkich Usług świadczonych na rzecz Klienta.

§ 5. OBOWIĄZKI Mini DC
1. Mini DC zobowiązany jest zapewnić pełną dostępność Usług, świadczyć Usługi z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym na bieżąco aktualizować oprogramowanie serwera.
2. Mini DC zobowiązuje się do informowania Klienta za pośrednictwem Panelu Klienta o planowanych przerwach w świadczeniu Usługi z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
3. Mini DC zobowiązany jest do informowania Klienta za pomocą Systemu ostrzeżeń o każdym przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
4. Mini DC zobowiązany jest zapewnić Klientowi pomoc techniczną związaną ze świadczonymi Usługami.
5. Mini DC zobowiązany jest do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu.

§ 6. PRAWA Mini DC
1. Mini DC zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania Usługi za podaniem przyczyny odmowy, w szczególności w przypadku, gdy Klient w przeszłości zalegał z Opłatami, gdy Klient w przeszłości naruszał postanowienia Regulaminu, w przypadku gdy Klient zamierza wykorzystywać Usługi w celu sprzecznym z prawem lub skutkującym powstaniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej, a także w sposób szkodzący renomie Mini DC i świadczonych przezeń Usług.
2. Mini DC ma prawo usunąć Konto użytkownika i zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta bez zwracania mu Opłaty abonamentowej w przypadku, gdy Klient narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu. Mini DC ma prawo usunąć Konto użytkownika i zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta także wtedy, gdy:
• korzystanie przez Klienta z Usług utrudnia korzystanie z nich innym Klientom Mini DC,
• korzystanie przez Klienta z Usług powoduje nadmierne eksploatowanie serwera ponad określone Limity,
Usunięcie Konta użytkownika i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta jest poprzedzone zablokowaniem Konta niezwłocznie od powzięcia informacji o dopuszczeniu się przez Klienta naruszenia i bezskutecznym wezwaniem Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej do zaprzestania naruszenia i usunięcia jego skutków najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania wezwania. Usunięcie Konta użytkownika przez Mini DC i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta z przyczyn określonych w przedmiotowym ustępie nie wiąże się ze zwrotem Klientowi Opłaty abonamentowej.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Mini DC
1. Mini DC ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powierzonych mu Usług, chyba że nastąpiło ono z przyczyn, za które Mini DC nie ponosi odpowiedzialności. Mini DC zobowiązuje się dostarczać Klientowi niewadliwe Usługi.
2. Mini DC nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli było ono następstwem okoliczności w szczególności takich, jak:
• wywołanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów innych niż Mini DC brakiem ciągłości świadczenia Usług,
• awarii sprzętu lub oprogramowania, której Mini DC nie mógł zapobiec i na powstanie której nie miał wpływu,
• działania siły wyższej,
• nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez Klienta lub Użytkownika,
• podaniem przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Zamówieniu, a także nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych, jak również braku ich zaktualizowania przez Klienta;
• naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, przepisów prawa,
• uzyskania dostępu do Konta Klienta przez niepowołane osoby,
3. Mini DC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone przez Klienta na udostępnionym mu serwerze.

§ 8. OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Danych kontaktowych w Panelu Klienta, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zmiany pod rygorem uznania, iż właściwymi Danymi kontaktowymi są te znajdujące się w Panelu Klienta. Zmiana Danych kontaktowych, takich jak: adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail lub nazwiska (w przypadku jego zmiany) - nie jest zmianą postanowień Umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług świadczonych przez Mini DC w sposób nienaruszający praw osób trzecich, a w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych, przestrzegania przepisów prawa, postanowień Regulaminu, powstrzymywania się od wykorzystywania Usług do zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania bezprawnych treści, naruszających cudze prawa i dobra osobiste.
3. Klient jest zobowiązany do nie podejmowania działań mogących spowodować powstanie szkody innych Klientów lub Użytkowników. Klient zobligowany jest także do nie zamieszczania na serwerach Mini DC plików, skryptów lub programów mogących spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwera, łączy lub kont innych osób.

§ 9. PRAWA KLIENTA
1. Klient ma prawo do pełnego korzystania z zamówionych Usług, aczkolwiek w sposób nienaruszający przepisów prawa, postanowień Regulaminu, praw innych osób, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego.
2. Klient ma prawo do reklamowania Usług świadczonych przez Mini DC.
§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA
1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na udostępnionej mu części serwera.
2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Usługi, w tym za naruszenia postanowień Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, których się dopuścił.
3. Klient ponosi wyłączną i nieograniczoną odpowiedzialność za dane przechowywane na serwerze.
4. Mini DC może dochodzić odszkodowania z tytułu szkody, jaką poniósł w związku z nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Usług, naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, których Klient się dopuścił.

§ 11. OGRANICZENIA
1. Klient nie może wykorzystywać Usług świadczonych przez Mini DC do zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania bezprawnych treści, naruszających cudze prawa i dobra osobiste.
2. W razie, gdy Mini DC poweźmie informację, iż Klient dopuścił się naruszenia ust. 1 niniejszego paragrafu, Mini DC jest uprawniony do zablokowania Usług świadczonych na rzecz Klienta i zaprzestania ich świadczenia oraz zawiadomienia odpowiednich organów o naruszeniu prawa, którego dopuścił się Klient.
3. W szczególnych przypadkach, jeżeli świadczenie Usług na rzecz Klienta powoduje nadmierne obciążenie serwera Mini DC, a w konsekwencji pogorszenie jakości Usług świadczonych na rzecz innych Klientów, Mini DC ma prawo zablokować Usługi Klienta, za uprzednim zawiadomieniem Klienta.

§ 12. DANE OSOBOWE
1. Poprzez zawarcie Umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Mini DC jego danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) oraz oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu i modyfikacji dotyczących go danych osobowych.
2. Mini DC oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Klienta wymienione w Danych kontaktowych jedynie w celu wykonania Usługi.
3. Mini DC zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta przed dostępem nieuprawnionych osób, a także oświadcza, iż nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta jakimkolwiek innym podmiotom, chyba że będzie to konieczne do wykonania Usługi.

§ 13. REKLAMACJE
1. Klient może zgłosić Mini DC swe zastrzeżenia w zakresie niewykonywania Usług lub świadczenia przez Mini DC Usług o nienależytej jakości, informując o tym Mini DC za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Reklamacja powinna zostać skierowana na adres email bok@ishell.pl.
3. Zgłoszenie reklamacyjne Klienta powinno w szczególności zawierać:
• Dane kontaktowe Klienta umożliwiające jego identyfikację,
• nazwę Usługi będącej przedmiotem reklamacji,
• określenie zastrzeżeń Klienta co do wykonywania lub jakości Usługi,
W przypadku wysłania reklamacji poprzez e-mail, wiadomość powinna być wysłana z adresu e-mail, który podany jest w Panelu Klienta.
4. Mini DC zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Mini DC obliguje się do poinformowania Klienta, czy uznaje reklamację i w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub do poinformowania Klienta o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Regulamin, Specyfikacja techniczna usług oraz Cennik usług są dostępne na stronie internetowej http://www.minidc.pl.